statut szkoły

STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. św. Jana Kantego
w Zalesiu


Spis treści:

ROZDZIAŁ I Podstawowe informacje o Zespole Szkół.
ROZDZIAŁ II Cele i zadania Zespołu. Sposób wykonania zadania.
ROZDZIAŁ III Organ Zespołu – zadania i tryb rozwiązania konfliktów.
ROZDZIAŁ IV Organizacja Zespołu.
ROZDZIAŁ V Bezpieczeństwo i opieka.
ROZDZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.
ROZDZIAŁ VII Uczniowie i rodzice.
ROZDZIAŁ VIII Obowiązek szkolny.
ROZDZIAŁ IX Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
ROZDZIAŁ X Postanowienia końcowe.

ROZDZIAŁ I

Podstawowe informacje o zespole szkół

§ 1

1. Placówka nosi nazwę: Zespól Szkół im. św. Jana Kantego w Zalesiu. W skład Zespołu Szkół, zwanego dalej „ zespołem” wchodzi : Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.
2. Siedzibą Zespołu jest budynek Nr 123 w Zalesiu. Zespół działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
3. Organem prowadzącym Zespołu jest Gmina Czarna.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświat w Rzeszowie.
5. Zespół utworzony został Uchwałą nr V/52/2003 Rady Gminy Czarna z dnia 15 kwietnia 2003 roku.

§ 2

Zespół jest placówką oświatowo- wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącym w szkole podstawowej w cyklu sześcioletnim i w gimnazjum w cyklu trzyletnim.
Zespół może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych przez nauczycieli za zgodą organu prowadzącego.
Zespół wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, duplikaty, świadectwa oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w gimnazjum.
Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor zespołu szkół, zwany dalej „dyrektorem zespołu” może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. W Zespole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci działalność opiekuńczo- wychowawcza w formie świetlic, za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych. Zespół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół


§ 3

1. Szkoły zapewniają uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2 Szkoła podstawowa i gimnazjum respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracja Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 listopada 1989r.
3. Szkoły działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych zapewniają uczniom w szczególności:
- umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum,
- przygotowują uczniów do dalszego kształcenia na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
- zachęcają uczniów do samokształcenia, umożliwia planowanie i ocenianie wyników samodzielnego uczenia się,
- zapewniają młodzieży możliwość korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych poprzez umiejętne korzystanie z księgozbioru biblioteki i internetu,
-dają możliwość młodzieży poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia poprzez ścieżki edukacyjne w wychowaniu prozdrowotnym i ekologicznym z profilaktyką zaburzeń i patologii społecznej przez spotkanie z psychologami, lekarzami, pedagogami i korzystanie ze świetlicy socjoterapeutycznych.

Realizacja celów i zadań szkół następuje poprzez:
1) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
2) prowadzenie ścieżek edukacyjnych,
3) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych,
4) inne formy działalności pozalekcyjnej zgodnie z zainteresowaniami uczniów (sklepik szkolny, działalność szkolnego Koła Caritas, redagowanie gazetki szkolnej),
5) realizowanie szkolnego programu profilaktycznego,
6) realizowanie uczniowskich projektów edukacyjnych.
4. Ułatwiają uczniom dokonywania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
- spotkania z przedstawicielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych lub wyższego cyklu kształcenia,
- wycieczki do zakładów pracy,
- projekcję filmów oświatowych,
- pogadanki zawodoznawcze,
- współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradnią medycyny szkolnej.
5. Kształtują postawy moralne i społeczne umożliwiające akceptację i funkcjonowanie wychowanków w środowisku pozaszkolnym.
6. Organizują środowisko wychowawcze sprzyjające pełni rozwoju umysłowego dzieci i uczniów oraz realizowaniu celu i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty.
7. Uczą zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współodpowiedzialności za drugą osobę, szkołę i jej wyposażenie.
8. Upowszechniają wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:
a/ konkursy ekologiczne
b/ wycieczki połączone z porządkowaniem otoczenia
c/ apele i gazetki tematyczne
d/ działania praktyczne
e/ realizacje proekologicznych programów.

§ 4


1. Wychowawcze cele i zadania szkoły podstawowej i gimnazjum określa dokument pod nazwą „Program wychowawczy Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum”.
2. Realizacja programu wychowawczego ma na celu osiągnięcie oczekiwanego wizerunku ucznia kończącego dany etap edukacyjny oraz wizerunku absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum opracowanego przez radę pedagogiczną Zespołu.
3. Program wychowawczy szkół uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
4. W oparciu o Program Wychowawczy Szkół konstruowany jest klasowy plan pracy wychowawczej.
5. Program Wychowawczy Szkół może być modyfikowany w zależności od priorytetów wychowawczych przyjętych na dany rok lub lata szkolne, z zachowaniem procedury opiniowania, o której mowa w ust. 3.

§ 5


1. Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania określa rozdział IX Statutu „Wewnątrzszkolny system oceniania”
2. Rozdział, o którym mowa w ust. 1, nie może być sprzeczny z właściwym rozporządzeniem MENiS.
3. Wewnątrzszkolny system oceniania uchwala rada pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
4. W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniana, w ramach zespołów przedmiotowych tworzony jest przedmiotowy system oceniania.
5. Wewnątrzszkolny system oceniania może być modyfikowany z zachowaniem procedury, o której mowa w ust. 3.

§ 6


1. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MENiS lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybów dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.
2. Szkolny zestaw programów dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zwany dalej „Program nauczania ogólnego” dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
1) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przedstawiają program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora lub program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
2) Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.
Zgodny z rozporządzeniem MENiS w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania.
4. Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego.
5. Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorki lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.
6. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach (zawodach) przedmiotowych i innych.
7. Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze.
8. Dyrektor Zespołu może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki.
Wniosek do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, może złożyć:
1) uczeń, za zgodą rodziców,
2) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym okresie przepisami.
9. Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcie przez nie nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuję się naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora Zespołu przed rozpoczęciem roku szkolnego.
11. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

§ 7


1. Wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program Wychowawczy Szkoły obowiązujący w Zespole.
2. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych.
3. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
4. Zadania wychowawcy zawarte są w Programie Wychowawczym Szkół.
5. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami Programu Wychowawczego.
6. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

§ 8


Zespół umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy logopedy oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie.

§ 9


W zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przyjmuje się następujące zasady działania:
1) w celu wyeliminowania napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych uczniowi zostanie zapewniona pomoc w ramach zespołu wyrównania wiedzy oraz indywidualna pomoc pedagogiczna nauczycieli i kolegów,
2) w kontekście rozwiązywania trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych obowiązkiem każdego wychowawcy jest kontakt z domem rodzinnym dziecka (wywiady środowiskowe), rozmowa z rodzicami, udzielanie porad i wskazówek, natomiast w przypadkach szczególnych – kontakt z Poradnią Rodzinną lub innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły,
3) uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych porady i pomocy udzielać będzie wychowawca poprzez rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami, innymi nauczycielami oraz kolegami z grupy.
4) przeciwdziałaniu skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży zakłada się stałą i systematyczną kontrolę uczniów ze środowisk zagrożonych, współpracę z instytucjami wspomagającymi szkoły (Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny).

§ 10


W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w szkole organizuje się godziny konsultacji podczas których rodzice maja prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi w danej klasie i całym Zespole oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyny trudności w nauce,
3) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
4) uzyskiwania informacji oraz porad od pedagoga, psychologa i pielęgniarki szkolnej,
5) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Zespołu opinii na temat pracy szkoły.
Wszyscy wychowawcy klas zobowiązani są do zorganizowania dodatkowo, co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

ROZDZIAŁ III

Organy Zespołu – zadania i tryb rozwiązywania konfliktów


§ 11


1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu Szkół
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców
4) Samorząd Uczniowski.
2. W Zespole nie zachowuje się odrębności pracy Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
3. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej, który przyjmuje Rada Pedagogiczna w formie uchwały.
4. W Zespole działa Rada Rodziców Zespołu Szkół – nie zachowuje się odrębności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Szczegółowe zasady pracy Rady Rodziców określa Regulamin pracy Rady Rodziców.
5. W Zespole działa Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół – nie zachowuje się odrębności SU Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum. Szczegółowe zasady pracy Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
6. Dyrektor Zespołu podczas wykonywania swoich obowiązków współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.

§ 12


W Zespole może być utworzona Rada Szkoły.
Ustala się następujący typ wyboru członków Rady Szkoły:
1) Rada Szkoły liczy 9 członków.
2) W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły. Dopuszcza się dokonywania corocznej zmiany jednej trzeciej składu osobowego Rady.
3) Wszyscy członkowie Rady Szkoły zobowiązani są do reprezentowania na forum Rady opinii uzyskanych podczas plenarnych posiedzeń swoich organów. Ogólne zasady wyboru członków Rady Szkoły dotyczące wszystkich organów:
1) kandydować do Rady Szkoły mogą wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie szkoły,
2) rodzice uczniów z klas programowo najwyższych- nie posiadający dzieci w klasach młodszych – oraz uczniowie z tych klas będący członkami Rady Szkoły nie mogą łącznie stanowić więcej niż 1/3 składu Rady,
3) podczas plenarnych posiedzeń organów ich członkowie zgłaszają umotywowane kandydatury; wszyscy kandydaci ustnie lub pisemnie wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady,
4) przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie według niniejszego trybu.
Do Rady Szkoły zostają wybrani ci kandydaci, którzy:
- dotyczy nauczycieli: uzyskali większość głosów przy obecności nie mniej niż 2/3 regulaminowego składu Rady Pedagogicznej.
- dotyczy rodziców : uzyskali większość głosów przy obecności , co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców,
- dotyczy uczniów: uzyskali większość głosów podczas ogólnoszkolnego głosowania przeprowadzonego, wśród co najmniej 2/3 ogólnej liczbie uczniów klas I- III i IV- VI szkoły podstawowej oraz I - III gimnazjum.

§ 13


1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Zespołu lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
5. Wszystkie organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o pojętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§ 14


1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
- wychowawcy klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy
- dyrektor – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.
Od orzeczenia Dyrektora Zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
2. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Zespołu. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu prze Dyrektora Zespołu, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Zespołu a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jeden ze stron organ prowadzący Zespół.
3. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:
- Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu.
- W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Zespół.

§ 15


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ
Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkołach nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami.
Tryb i zasady powołania i odwołania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty.
Zadania dyrektora zespołu:
1) sprawowanie nadzoru wewnątrzszkolnego wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkół,
2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków między pracownikami,
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego i dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,
5a) określenie szczegółowych warunków realizacji projektów edukacyjnych (w porozumieniu z radą pedagogiczną)
6) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Zespołu Szkół i zezwala na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
7) realizowanie uchwał rady szkoły oraz rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji,
8) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,
9) dopuszczenie do użytku programów nauczania,
10) opracowanie arkuszy organizacyjnych gimnazjum,
11) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
12) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły,
13) dysponowanie środkami finansowymi pozabudżetowymi,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
15) współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowskim oraz organizacjami i instytucjami środowiskowymi,
16) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
17) występowanie do władz z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
18) wstrzymanie wykonywania Uchwał niezgodnych z przepisami prawa oraz niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Dyrektor zespołu ma także prawo:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom,
2) zatrudnienia i zwolnienia pracowników,
3) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkół i ich bieżącym funkcjonowaniu.
Dyrektor zespołu odpowiada za:
1) poziom uzyskanych przez szkoły wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad uczniami,
2) zgodność funkcjonowania szkół z przepisami prawa oświatowego i ich statutami,
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku zespołu i podczas zajęć organizowanych przez szkoły oraz stan sanitarny i stan ochrony ppoż. budynku,
4) celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność zespołu,
5) zgodne z przepisami prowadzenia dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
W ramach posiadanych uprawnień dyrektor zespołu może, zgodnie z ustalonym w statucie szkoły podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, chyba, że w przepisach Karty Nauczyciela lub ustawy są one zastrzeżone do wyłączeń kompetencji dyrektora.
W razie swojej nieobecności dyrektor wyznacza nauczyciela, który zastępuje go w pełnieniu obowiązków służbowych.

§ 16


Dyrektor zespołu może być odwołany na podst. Art. 38 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.:
1) na własną prośbę – za 3 miesięcznym wypowiedzeniem,
2) z inicjatywy organu prowadzącego w przypadku negatywnej oceny wynikającej z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów szkoły – bez wypowiedzenia,
3) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku negatywnej oceny pracy – bez wypowiedzenia,
4) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, w czasie roku szkolnego –bez wypowiedzenia

§ 17


RADA PEDAGOGICZNA
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły wchodzących w skład zespołu w zakresie realizacji ich zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni szkół wchodzących w skład Zespołu bez względu na wymiar czasu pracy.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane .
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział – głosem doradczym – osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej:
- zatwierdzanie planów pracy szkół,
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia ucznia z listy uczniów,
- nowelizacja statutów do przepisów prawa oświatowego,
6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :
- organizację pracy szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
- projekt planu finansowego Zespołu,
- wnioski dyrektora Zespołu w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, - propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dodatkowych, wychowawczych i opiekuńczych,
- powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący,
- przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi,
- szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki i programy nauczania zaproponowane do użytku szkolnego przez poszczególnych nauczycieli,
- ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
7. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
8. Rada pedagogiczna deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
9. W przypadku określonym w ust. 7 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
10. Tryb zwoływania, zasady działania i inne kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Pedagogicznej ustala Regulamin przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej.
11. Rada Pedagogiczna zastępująca Radę Szkoły jest zobowiązana zasięgać opinii rodziców i uczniów w sprawach:
- rocznego planu finansowego środków specjalnych,
- projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- organizacji zajęć pozaszkolnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
12. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawnienia spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogiczne, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 18


RADA RODZICÓW
W zespole działa Rada Rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów. Wyboru Rady Rodziców dokonuje się w oparciu istniejące przepisy.
Rada rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasada tworzenia tego organu i nie może być sprzeczny ze statutem zespołu. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej lub dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkół wchodzących w skład zespołu.
Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy Rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

§19


SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „ samorządem”.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład zespołu.
Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
Do zadań samorząd należy:
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
2) kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny,
3) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych,
4) przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeby uczniów, spełnienia wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej
5) współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki oraz współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych różnych form zajęć pozalekcyjnych,
6) dbanie o mienie szkolne,
7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce,
8) rozstrzyganie sporów między uczniami ( sąd koleżeński), zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi zespołu lub Radzie Pedagogicznej,
10) dbanie – w całokształcie swojej działalności – o dobre imię i honor szkół wchodzących w skład zespołu.

§ 20


Samorząd uczniowski jest uprawniony do:
1) przedstawiania Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkół, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów
2) przedstawiania propozycji do Planu rozwoju organizacyjnego szkół wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,
3) wyrażania opinii dotyczących problemów młodzieży,
4) udziału w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych, regulujących życie społeczności uczniowskiej,
5) wydawania gazetek, prowadzenia kroniki lub radiowęzła,
6) współdecydowania o przyznawaniu uczniom prawa do korzystania z różnych form pomocy materialnej przeznaczonej dla młodzieży,
7) zgłaszania kandydatur uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkolnych o uczniach, poręczeń za uczniów,
8) udziału przedstawicieli – z głosem doradczym – w posiedzeniach rady pedagogicznej dotyczących spraw wychowawczych i opiekuńczych,
9) wnioskowania do dyrektora zespołu w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,
10) dysponowania, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wypracowanymi przez młodzież,
11) wydawania opinii, na wniosek dyrektora zespołu, w sprawie oceny pracy nauczyciela.

§ 21


1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach i planowanych działaniach lub decyzjach przez:
1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora zespołu,
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń,
3) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracyjno- ekonomicznych i obsługi szkół z dyrektorem, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem.
4) apele szkolne,
2. Wszystkie organy zespołu współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkół wchodzących w skład zespołu.
3. Koordynatorem współdziałania organów zespołu jest dyrektor zespołu, który:
- zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji,
- umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
- zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o planowanych i podejmowanych działań i decyzjach,
- organizuje spotkania przedstawicieli organów szkół.
4. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkół, dyrektor zespołu jest zobowiązany do:
- zbadania przyczyny konfliktu, wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienie o niej przewodniczących organów będących stronami.
5. Spory pomiędzy dyrektorem zespołu a innymi organami szkoły rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący zespół albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Zespołu

§ 22


1. Rok szkolny rozpoczyna się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po 1 września. Koniec roku szkolnego (zakończenie zajęć edukacyjnych) następuje w ostatni piątek czerwca następnego roku, z wyjątkiem roku szkolnego 2010/2011 kiedy to zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych następuje 22 czerwca 2011r.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych w Zespole określają przepisy MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Ustala się dla Zespołu dwa semestry:
a) I śródroczny – w terminie do daty rozpoczęcia ferii zimowych, ale nie później niż do końca stycznia
b) II semestr – do daty zakończenia danego roku szkolnego.
Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego.
4. Dyrektor szkoły ustala dodatkowo sześć dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla szkoły podstawowej i osiem dni wolnych dla gimnazjum biorąc pod uwagę opinię rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Przy ustalaniu wolnych dni bierze pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły.
4a. O dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dyrektor informuje uczniów oraz ich rodziców w terminie do 30 września. Informacja o dniach wolnych zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.
4b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
4c. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych poprzez pisemną informację przekazaną przez uczniów.

§ 23


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne szkół opracowane przez dyrektora zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do końca 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzonych przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. Arkusz organizacyjny zawiera listę pracowników, stanowisk kierowniczych, liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz nadobowiązkowych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkoły.

§ 24


1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. W klasach IV – VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum – godzina lekcyjna trwa 45 minut, z zastrzeżeniem ust.2.
2. W klasie I-III na zajęciach kształcenia zintegrowanego nie obowiązują 45 minutowe jednostki lekcyjne.
3. Przerwy między lekcyjne trwają od 5 do 20 minut.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkół jest oddział.
5. Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
6. Liczba członków kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu nie może być niższa niż 10 uczniów, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna do 12 uczniów, zajęcia fakultatywne w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych nie mniejsza niż 10 uczniów.
7. Zajęcia nadobowiązkowe mogą być organizowane w ramach środków posiadanych przez szkołę.
8. W gimnazjum realizowane są uczniowskie projekty edukacyjne.
9. Projekty realizują uczniowie klasy II, jednak dopuszcza się udział w ich realizacji uczniów Klasy I i III, o ile dany projekt jest zgodny z zainteresowaniami i potrzebami ucznia.
10. Każdy uczeń ma obowiązek wziąć udział w przynajmniej jednym projekcie edukacyjnym.
11. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
12. O ile uczeń wziął udział w realizacji większej liczby projektów, na świadectwie wpisuje się temat tego projektu, który zostanie wskazany przez ucznia.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w projekcie dyrektor szkoły może zwolnić ucznia w udziale w jego realizacji. Uczeń taki na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymuje wpis „zwolniony” lub „zwolniona”.
14. Zasady i warunki realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych:
1) Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.
2) Projekt może mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy.
3) Czas realizacji projektu może wynosić od jednego do sześciu miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu.
4) Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
a) wybranie tematu projektu;
b) określenie celów i zaprojektowanie realizacji projektu;
c) wykonanie zaplanowanych działań;
d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
5) Uczniowie mogą realizować projekty w obrębie zespołów klasowych, liczących 3 – 5 osób.
6) System podziału na poszczególne zespoły projektowe może odbywać się w sposób :
a) poprzez samodzielny dobór uczniów,
b) losowy.
Uczeń dokonuje wyboru projektu w przeciągu 2 tygodni od momentu ogłoszenia w szkole ich tematyki, a jeżeli takiego wyboru nie dokona zostaje przydzielony do jednego z zespołów realizujących projekt losowo.
7) Zadania zespołu określa instrukcja realizacji danego projektu oraz kontrakt zawarty z opiekunem.
8) Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności, a jeden projekt może być realizowany niezależnie przez kilka zespołów uczniowskich.
9) Na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu. W roku szkolnym 2010/2011 informację tę podaje się do 30 listopada 2010 r.
10) Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
11) Zaangażowanie ucznia w realizację projektu ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami statutu.
12) Za pracę w ramach projektu uczniowie otrzymują oceny z tych zajęć edukacyjnych, których projekt dotyczył.
15. Koordynatora projektów edukacyjnych pełni wychowawca klasy II gimnazjum jego zadaniem jest :
1) zebranie od zespołów przedmiotowych bądź poszczególnych nauczycieli propozycji tematów projektu, sporządzenie ich listy zbiorczej, jej przedstawienie dyrektorowi i radzie