Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2019 r.

Marzec 01, 2019 Administrator Ogólna

W sprawie kryteriów i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Czarna.

Na podstawie art.131 ust. 4, w związku z ust. 6 oraz art. 154 ustawy - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) zarządzam co następuje:

& 1. Ustalam kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Czarna, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

& 2. Ustalam terminy przeprowadzenia postępowaniarekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych szkól podstawowych na terenie Gminy Czarna, które określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

& 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkół na terenie Gminy Czarna, dla których Gmina jest organem prowadzącym.

& 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Czarna oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Zespołów Szkół  o których mowa w & 3.

& 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Czarnej.

& 6. Traci moc zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Czarna z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów i terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Czarna, rozpoczynając od roku szkolnego 2018/2019.

& 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2019 Wójta Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2019 r.

Kryteria  postępowania rekrutacyjnego  do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Czarna:

     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu w pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. Wielodzietność rodziny kandydata;

2. Niepełnosprawność kandydata;

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

     W przypadków równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, będą dodatkowo brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Uczęszczanie starszego rodzeństwa kandydata w obecnym roku szkolnym do przedszkola, do którego został zrodzony wniosek;

2. Aktywność zawodowa obojga rodziców;

3. Zatrudnienie rodzica kandydata w przedszkolu lub w szkole;

4. Dochód przypadający na członka rodziny.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6/2019 Wójta Gminy Czarna z dnia 7 lutego 2019 r.

     Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa organ prowadzący.

Harmonogram rekrutacji do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Czarna:

Do 7 marca – złożenia deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym;

Od 8 do 28 marca – złożenie w przedszkolu wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych;

Do 6 kwietnia – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza:

     W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli:

Do 11 kwietnia – opublikowanie wykazu wolnych miejsc w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Czarna;

Od 12 do 25 kwietnia - złożenie w przedszkolu wniosku o przyjęcie dziecka oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych;

Do 27 kwietnia - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w wyniku przeprowadzonego postępowania uzupełniającego.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarna:

Do 9 marca składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.