Komunikat do Rodziców dzieci przedszkolnych

Maj 15, 2020 Administrator Ogólna

KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice dzieci przedszkolnych


Od 18 maja (poniedziałek) wznawiamy pełnienie opieki nad dziećmi w przedszkolu.

 Chcemy przede wszystkim umożliwić powrót do pracy rodzicom, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim pociechom. Przedszkole będzie pracować w stosownym reżimie sanitarnym, który jest określony w „Procedurach zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznym Przedszkolu w Zalesiu” w związku z wystąpieniem COVID -19.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola należy zapoznać się z obowiązującymi procedurami oraz wypełnić oświadczenie.

    Dyrektor

   Zespołu Szkół w Zalesiu

 

Poniżej znajdują się:

 • procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 obowiązujące w Publicznym Przedszkolu w Zalesiu,
 • deklaracja rodzica/opiekuna prawnego,

 • oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

Proszę zapoznać się z tymi dokumentami.


Załącznik nr 1

do  Zarządzenia Dyrektora ZS w Zalesiu

 z dnia14 maja 2020 r.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZALESIU

I  PODSTAWA PRAWNA

 • Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 • Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
 • Dodatkowe wytyczne dla przedszkoli Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493).

II  OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice, płyny dezynfekujące, fartuchy ochronne.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły : zszalesie.webg.pl
 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika – sala nr 5 (na terenie szkoły) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski , rękawiczki.
 6. W przypadku wystąpienia u  dziecka/pracownika objawów typowych dla koronawirusa (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu) wdraża postępowanie zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.
 7. Zapewnia płyn dezynfekujący przy wejściu do przedszkola  oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
 8. Umieszcza w widocznym miejscu w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania oraz ściągania rękawiczek i maski.
 9. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych, itp.
 10. Zleca usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywany).
 11. Wyznacza pracownika przedszkola, który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  dwa razy dziennie, wpisując pomiar do tabeli –  załącznik nr 2.
 12. Wyznacza pracownika przedszkola, który odbiera dziecko od rodzica/upoważnionej osoby rano  i wydaje dziecko rodzicowi/upoważnionej osobie po zakończeniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 13. Umieszcza w pokoju nauczycielskim przedszkola nr telefonów do organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

III  OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. 1.       Pracownik administracji ma obowiązek:

A)      Dbać o higienę rąk – często myć je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

B)      Wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje.

C)      Regularnie dezynfekować  środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem powierzchnie dotykowe, w tym biurko  i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury).

D)     W kontaktach z petentami nosić przyłbicę lub maseczkę.

E)      Zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

F)       Śledzić informacje GIS i Ministerstwa Zdrowia dostępne na stronach tych instytucji.

G)     W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostać w domu i zawiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.

 1. 2.       Pracownik obsługi (woźna, pomoc nauczyciela) ma obowiązek:

A)      Pracować w rękawiczkach i dbać o higienę rąk – często myć je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

B)      Wietrzyć pomieszczenie, w którym pracuje.

C)      Zachować szczególną ostrożność, korzystając z pomieszczeń gospodarczych, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

D)     Regularnie dezynfekować  środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, poręcze krzeseł, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury).

E)      Sprzątać regularnie i starannie wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne.

F)       Uzupełniać na bieżąco kartę monitorującą prace porządkowe, w tym dezynfekcję (załącznik nr 3).

G)     Dezynfekować urządzenia znajdujące się na placu zabaw po pobycie każdej grupy.

H)     Zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

I)        Śledzić informacje GIS i Ministerstwa Zdrowia dostępne na stronach tych instytucji

J)        Pozostać w domu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) i zawiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.

K)      Nie  kontaktować się z pracownikami kuchni.

 1. 3.       Intendentka oraz pracownicy kuchni mają obowiązek:

A)      Przestrzegać warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczących funkcjonowania zbiorowego żywienia.

B)      Utrzymywać wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, tj. myć wielorazowe naczynia i sztućce w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 stopni lub wyparzać je.

C)      Dezynfekować  blaty, stoły i poręcze krzeseł  po każdej grupie spożywającej posiłki.

D)     Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekować powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia kuchni oraz zaplecza kuchennego.

E)      Dbać o czystość magazynu spożywczego; wstęp do magazynu ma tylko intendentka oraz kucharka.

F)       Dbać o higieniczny odbiór towaru od dostawców.; zwracać uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar; dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem; dostawca nie wchodzi na teren placówki, towar zostawia przed drzwiami.

G)      Dbać o higienę rąk – często myć je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

H)     Uzupełniać na bieżąco kartę monitorującą prace porządkowe, w tym dezynfekcję?

I)        Nie kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

J)        Śledzić informacje GIS i Ministerstwa Zdrowia dostępne na stronach tych instytucji.

K)      Zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

L)       Pozostać w domu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) i zawiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.

 1. 4.       Nauczyciel przedszkola ma obowiązek:

A)      Pracować wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia opiekuńcze/opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolu lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

B)      Wyjaśniać dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

C)      Przestrzegać zasad korzystania z placu zabaw, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

D)     Organizować wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

E)      Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

F)       Sprawować nadzór nad dziećmi podczas korzystania z wody pitnej.

G)     Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

H)     Zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

I)        Dbać o higienę rąk – często myć je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotykać okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

J)        Śledzić informacje GIS i Ministerstwa Zdrowia dostępne na stronach tych instytucji.

K)      Pozostać w domu w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) i zawiadomić o tym fakcie dyrektora placówki.

IV  OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii Covid-19 na terenie Publicznego Przedszkola w Zalesiu dostępnymi na stronie szkoły: zszalesie.webg.pl i potwierdzenie tego faktu poprzez podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1).
 2. Zgłoszenie dziecka do udziału w zajęciach w przedszkolu i podanie deklarowanego czasu pobytu dziecka do dnia  15 maja za pośrednictwem poczty elektronicznej spzalesie@poczta.onet.pl
 3. Dostarczenie do placówki nr telefonu szybkiego kontaktu (załącznik nr 1)  i odbieranie telefonów z przedszkola.
 4. Stosowanie się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka  do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 5. Dostarczenie do przedszkola zaświadczenia lekarskiego (jeśli dziecko wcześniej chorowało), potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.
 6. Zapewnienie indywidualnej osłony nosa w drodze do/z przedszkola dziecku, które ukończyło 4 lata.
 7. W czasie pobytu w przedszkolu nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek; jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki, są zobowiązani do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku, opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.
 8. Przestrzeganie wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 9. Regularnie przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust; zwracanie uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Oddanie dziecka pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki, niewychodzenie do przedszkola; przyjście rodzic sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach. Podobnie podczas odbioru dziecka.
 11. W wyjątkowych sytuacjach rodzic może zostać zostać wpuszczony na teren przedszkola /do szatni/
 12. Wchodząc do przedszkola rodzic dezynfekuje ręce oraz pamięta o zakrywniu ust i nosa.
 13. Utrzymywanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszącego co najmniej 2 metry.

V  ORGANIZACJA  PRACY PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1. Czas pracy przedszkola w okresie podwyższonego reżimu sanitarnego: 7.00 -16.00 .

2. Przedszkole będzie pełnić głównie funkcję opiekuńczą, a jedynie w miarę możliwości opiekuńczo – wychowawczą.

3. Z przedszkola w pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, zwłaszcza  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 8, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego liczbę można zwiększyć o 2 dzieci; minimalna przestrzeń do wypoczynku/ zabawy i zajęć w sali  to 4m² na jedno dziecko i opiekuna

5. Poszczególne grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach (nie ma rotacji dzieci i nauczycieli oraz pomocy nauczycieli).

6. Każda grupa spożywa posiłki oddzielnie.

7. Sale przedszkolne, w których odbywają się zajęcia są wietrzone raz na godzinę.                                                                

8. Gimnastyka prowadzona jest przy otwartych oknach.

9. Dzieci nie będą wychodziły na spacery poza teren placówki.

10. Dzieci mogą korzystać z przedszkolnego placu zabaw i boiska, z wyłączeniem piaskownicy, z zachowaniem zmianowości grup i możliwie największej odległości; urządzenia będą dezynfekowane po każdej grupie.

11. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony, nie zostanie w tym dniu przyjęte do placówki.

12.Wejścia do placówki osób z zewnątrz jest ograniczone; przyprowadzenie dziecka lub odbiór dziecka rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona  sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach.

13.Dziecko jest odprowadzane na salę/ do rodzica przez wyznaczonego pracownika.

14.Pracownik dba, aby dziecko po wejściu do przedszkola starannie umyło ręce.

15. Rodzic/opiekun prawny na czas  pobytu dziecka w przedszkolu przynosi szczelnie zapakowane, uprane i uprasowane ubranie na wypadek potrzeby przebrania dziecka.

VI PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID -19 (duszności, kaszel, gorączkę):

- zostaje bezzwłocznie odizolowane  przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki w  wyznaczonym pomieszczeniu (sala nr 5 na terenie szkoły);

- pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości;

- nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji;

- dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji;

- dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka wzywa  pogotowie.

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

- zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – sala nr 5 na terenie szkoły

- dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań, zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki;

- dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

Obszar, po którym poruszała się osoba wykazująca objawy sugerujące zakażenie korona wirusem, poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów, itp.).

3. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej.

4. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

5. W przypadku uzyskania od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu COVID – 19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno – epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

 

 

  Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Ja niżej podpisana/podpisany:

……………………………………………………………………………………………….

 oświadczam, co następuje:

1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa obowiązującymi w Publicznym Przedszkolu w Zalesiu.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa obowiązujących w Publicznym Przedszkolu w Zalesiu, przede wszystkim:

1) przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,

2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce.

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.

4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie, min.:

1) przy wejściu i wyjściu dziecka z placówki,

2) w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczenia.

6. Podaję telefon szybkiego kontaktu ze mną, tj. ……………………………………………………………………… .

 

…………………………………                                                 …………………………………

     miejscowość, data                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Ja niżej podpisany/a:

………………………………………………………………………………………………

       ( nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego)

oświadczam, że:

 1. Moja córka/ mój syn:

…………………………………………………………………………………………

                   ( nazwisko i imię dziecka)

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

 1. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Publicznego  Przedszkola w  Zalesiu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 2. Zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:
 • Mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19.
 • W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę.
 • W sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania,  a wszyscy przebywający  w danej chwili na terenie placówki oraz ich rodziny  i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę.
 1. Dziecko nie jest / jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
 2. W sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora Zespołu Szkół w Zalesiu oraz Organu Prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z panującej obecnie pandemii.
 3. Deklaruję pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach: od ……………. do ……………

 

…………………………………                                                    …………………………………

         miejscowość, data                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego

 DEKLARACJA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 

Ja niżej podpisana/podpisany:

……………………………………………………………………………………………….

 oświadczam, co następuje:

 1. Zostałem/am poinformowany i zapoznałem/łam się z Procedurami Bezpieczeństwa na terenie Publicznego Przedszkola w Zalesiu.
 2. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących Procedur Bezpieczeństwa na terenie Przedszkola w Zalesiu i Szkoły Podstawowej w Zalesiu, przede wszystkim:
 • przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała,
 • natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu  w placówce.

      3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę, iż w chwili widocznych oznak choroby  u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne     sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartości powyżej 37 stopni, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie                       w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu        zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.

      4. Wyrażam zgodę na kontrolny pomiar temperatury ciała przez pracownika placówki z użyciem bezdotykowego termometru.   Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę ciała i dokonywać jej sprawdzenia co  najmniej dwa razy dziennie, min.:

 • przy wejściu i około godziny 13-tej,
 • w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych. 

      5.Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach  w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19   w moim najbliższym otoczenia.

 

…………………………………                                              …………………………………

      miejscowość, data                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego


nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.