Informacja dla rodziców dzieci z klas I - III.

Maj 22, 2020 Administrator Ogólna

Szanowni Rodzice uczniów klas 1 -3

 

   Od 25 maja szkoła będzie organizować opiekę dla uczniów kl. 1 – 3 w formie zajęć świetlicowych. Przyprowadzając dziecko do szkoły pierwszego dnia, należy dostarczyć wypełnione oświadczenie – do pobrania poniżej. Bez wcześniejszego zgłoszenia i wypełnionego oświadczenia dziecko nie zostanie przyjęte.

 

Zdalne nauczanie będzie funkcjonować nadal według harmonogramu.Oświadczenie rodziców dziecka zgłoszonego do szkoły od dnia 25 maja 2020 r.

 

  1. Oświadczam, że moje dziecko …………………………………… nie miało kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny i otoczenia dziecka nie przebywa na kwarantannie i nie przejawia widocznych oznak choroby.
  2. Oświadczam, ze stan zdrowia dziecka jest dobry. Dziecko nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszność)
  3. Oświadczam, że jestem w pełni świadomy/a pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej w Zalesiu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
  4. Oświadczam, że obydwoje rodziców dziecka pracuje/pracuję i samotnie wychowuję dziecko.
  5. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do szkoły oraz jeśli zaistnieje taka konieczność (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych).
  6. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce procedur związanych z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
  7. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

8. Deklaruję pobyt dziecka w świetlicy szkolnej w godzinach: od……….. do ………….

 

 

TELEFON DO RODZICA: ………………………    

 

                                                                                                          .......................................................           

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)        

nasz patron

Święty Jan Kanty
ur. 23 lub 24 czerwca 1390 r.
zm. 24 grudnia 1473 r.

Ciekawe linki
Zespół Szkół im. Jana Kantego w Zalesiu
Zalesie 123, 37-126 Medynia Głogowska, tel.: 172261306, e-mail: kontakt@zszalesie.webg.pl
Powered by Viola © Grupa Webg.